Bevezető

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. (továbbiakban: Vállalat) ügyfeleinek, tulajdonosainak, munkatársainak, üzletkötőinek és a nyilvánosságnak Vállalatunkba vetett bizalma döntő mértékben függ minden egyes munkatársunk és üzletkötőnk szakmai munkájától, hozzáértésétől és nem utolsó sorban viselkedésétől. Ezt a bizalmat a jogszabályok és a Vállalatunkon belüli összes szabály folyamatos betartása alapozza meg.

A felelősségteljes magatartás egyidejűleg jog és kötelesség. Minden egyes munkatársunk és üzletkötőnk felelős saját feladatkörében azért, hogy viselkedése folyamatosan megfeleljen az ebben az Etikai kódexben rögzített szabályoknak. Vezetőinktől ennél többet várunk el, mégpedig azt, hogy példamutató magatartásukkal, vezetői kommunikációjukkal támogassák a Kódexben foglaltak betartatását munkatársaik és üzletkötőik körében.

Fogalmak:

  • Munkatárs – azt a személyt jelöli, aki alkalmazotti jogviszonyban van a Vállalattal;
  • Üzletkötő – azt a személyt, illetve vállalatot jelöli, aki/amely a Vállalattal szerződéses jogviszonyban van egy üzletkötői szerződés alapján;
  • Üzleti partner – azt a személyt, illetve vállalatot jelöli, aki/amely a Vállalattal szerződéses jogviszonyban van egy beszállítói szerződés, illetve megrendelés alapján.

Az Etikai Kódex célja

Az Etikai Kódex célja, hogy:

  • rögzítse a RAYA-CONSULTING, s.r.o. munkatársaira, valamint üzletkötőire vonatkozó erkölcsi magatartási szabályokat
  • nyújtson segítséget a munkatársak, valamint az üzletkötők számára ezek betartásához,
  • tájékoztassa a nyilvánosságot a munkatársaktól, valamint a üzletkötőktől elvárható magatartásról,
  • védje a munkatársakat,valamint a üzletkötőket a visszaélésekbe való bevonási kísérletektől.

Az Etikai Kódex magatartási szabályokat, elveket rögzít, melyek támogatják a Vállalat szakszerű és felelősségteljes működését, és amelyek betartása valamennyi munkatárstól, valamint üzletkötőtől elvárt.

Az Etikai Kódex alkalmazási köre

Az egységes követelményrendszer megvalósíthatósága érdekében az Etikai Kódex a RAYA-CONSULTING, s.r.o. valamennyi munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatottjára (üzletkötő) kiterjed.

1.1. Etikai normák

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. működése a tisztesség, a törvényeknek és a tulajdonosi elvárásoknak való szigorú megfelelés és az egyén tiszteletének alapelveire épül. A Vállalat eredményes működésének, elismertségének, jó hírnevének záloga munkatársainak, valamint üzletkötőinek tudása, tapasztalata, tehetsége, kiemelkedő teljesítménye, a Vállalat iránti elkötelezettsége és az általa vallott értékek érvényesítése. Az üzleti partnereinkkel (ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és szolgáltatóinkkal) kialakult bizalmi kapcsolatot csak a munkavállalók, valamint az üzletkötő kötelezettségvállalásával, magas szintű teljesítményével és személyes tisztességével tudjuk hosszú távon megőrizni.

Annak érdekében, hogy a RAYA-CONSULTING, s.r.o. megfelelhessen a vele szemben támasztott elvárasoknak, az alábbi értékeket képviseli:

– BECSÜLETESSÉG,

– OBJEKTÍV MEGÍTÉLÉS

– LOGIKUS GONDOLKODÁS

– AZ ÜGYFÉL SEGÍTÉSE CÉLJAINAK ELÉRÉSÉBEN

1.2. Egészségvédelem, biztonság

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. valamennyi munkatársa számára biztonságos munkakörnyezetet biztosít. Nagy súlyt fektet arra, hogy minden munkatársa megismerje és betartsa a biztonsági, balesetvédelmi és környezetvédelmi előírásokat. Kiemelten figyel a munkavállalók egészségi állapotának megóvására.

1.3. Egyenlő bánásmód

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. minden munkatársával, valamint üzletkötőjével szemben azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével jár el. Olyan munkahelyi feltételeket teremt, amelyek mentesek bármiféle megkülönböztetéstől. Munkatársait és üzletkötőit is arra ösztönzi, hogy munkahelyi és azon kívüli személyes kapcsolataikat az együttműködés, a nyitottság, a bizalom, a segítőkészség, egymás személyiségének, emberi méltóságának tisztelete, egymás kölcsönös elismerésének és támogatásának elveire építsék. Kerüljék a személyeskedést, előzzék meg a konfliktushelyzetek kialakulását az egymás közötti kommunikációban.

1.4. Személyes adatok védelme

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. elkötelezett a munkavállalói, üzletkötői és ügyfelei személyes információinak bizalmas kezelése mellett. A munkavállalókra, üzletkötőkre és ügyfeleikre vonatkozó adatok kezelése tekintetében valamennyi vonatkozó törvényt maradéktalanul betart, csak olyan adatokat szerez meg és tárol, amelyek elengedhetetlenek a Vállalat hatékony működéséhez, vagy amelyeket a jogszabályok megkövetelnek.

1.5 Beszállítók, üzleti partnerek, üzletkötők

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. beszállítóival és egyéb üzleti partnereivel olyan kapcsolatokat alakít ki, amelyek a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapulnak.

A beszállítók kiválasztása azok üzleti ajánlatainak tartalma és korábbi referenciáik alapján történik, kerülve az összeférhetetlenséget, illetve bármilyen, a kiválasztás befolyásolását célzó kivételezést.

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. beszállítóinak kínálatait fair módon és elfogulatlanul vizsgálja meg. Egy-egy megbízás vizsgálatának, eldöntésének, odaítélésének és lebonyolításának szigorúan szakszerű szempontok szerint és követhetően kell történnie.

Az üzleti partnerek, üzletkötők kiválasztása során a RAYA-CONSULTING, s.r.o. megköveteli azt, hogy az adott partnernél is betartsák az ebben az irányelvben rögzített értékeket. Ennek az elvnek a partner általi megsértése az üzleti kapcsolat megszüntetéséhez vezethet.

Beszállítókkal, üzleti partnerekkel, üzletkötőkkel, személyekkel, szervezetekkel csak olyan megállapodás, kiegészítő megegyezés köthető, amely kölcsönös előnyök biztosításán alapul, és amelynek megkötésére az ügyvezetés felhatalmazást adott.

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. megfelelően kezeli az üzleti partnerek, üzletkötők, beszállítók bizalmas üzleti információit és egyéb adatait.

1.6 Versenytársak

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. támogatja a tisztességes és nyílt versenyt. Tevékenységét a tisztességes verseny normáival összhangban és az érvényes versenyjogi szabályokat tiszteletben tartva végzi. A versenyben termékeink és szolgáltatásaink minőségére és teljesítményünkre alapozunk.

2. A munkatársaktól és üzletkötőktől elvárt magatartási normák

A munkatársainknak és üzletkötőinknek munkavégzésük során a RAYA-CONSULTING, s.r.o. értékeit és érdekeit figyelembe véve, a legjobb szakmai tudásuk szerint kell eljárniuk. Amennyiben hibát észlelnek, haladéktalanul tegyenek meg mindent a hibamentes állapot helyreállítására, a következmények és az esetlegesen bekövetkező, illetve előre felmérhető károk kiküszöbölésére, mérséklésére.

2.1 Törvényesség, szabálykövetés

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. minden munkavállalójától és üzletkötőjétől jogkövető magatartást, a jogszabályok, a Vállalati szintű és belső szabályzatok, utasítások rendelkezéseinek betartását, a Vállalat érdekeivel és etikai normáival összhangban álló tevékenységet vár el.

2.2 Jó hírnév megőrzése

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. minden munkavállalójának és üzletkötőjének érdeke és egyben kötelessége a Vállalat jó hírnevének képviselete és megőrzése. A Vállalat külső megítélését, szakmai céljainak elérését a munkatársak és üzletkötők munkája és magatartása révén a Vállalatról összességében a partnerekben, ügyfelekben kialakuló kedvező kép nagymértékben támogatja.

2.3 Üzleti ajándék, meghívás nyújtása, elfogadása, viszonzása munkatársak esetében

Üzleti ajándék, meghívás és szívesség felajánlásánál, illetve elfogadásánál messzemenő körültekintéssel kell eljárni. Ajándékok és meghívások csak olyan terjedelemben engedhetők meg, amennyiben azok értékük, pénzügyi keretük alapján vagy egyéb tekintetben nem alkalmasak arra, hogy az elfogadó személy cselekvését vagy döntését meg nem engedett módon befolyásolják, vagy az elfogadót elkötelezettséggel járó függőségi viszonyba hozzák. A rendezvényekre szóló meghívások esetében vizsgálandó, hogy az adott rendezvény szokásos-e, jellegében és terjedelmében arányos-e.

Az üzletfelek elégedettségét, illetve a szakmai eredményeket tárgyiasult formában kifejező üzleti ajándékok, meghívások, szívességek elfogadása a munkahelyi vezető és/vagy az Ügyvezetés tájékoztatása mellett megengedett.

A províziók, jutalékok formájában nyújtott, vagy egyéb jellegű juttatásoknak, amelyeket harmadik személyeknek, különösképpen ügynököknek, üzletkötőknek, tanácsadóknak vagy más közvetítőknek fizet a Vállalat, arányban kell állniuk a kedvezményezett által ellátott tevékenységgel. Az ügynökökkel, üzletkötőkkel, tanácsadókkal és más közvetítőkkel kötött megállapodásokat, beleértve azok összes módosítását, teljes terjedelmében írásba kell foglalni. Ezeknek a megállapodásoknak a megkötéséhez az adott részleg vezetőjének hozzájárulása és engedélye szükséges.

Az üzleti életben szokásos mértékű ajándékok – korlátozott terjedelemben – elfogadhatók, de nem veszélyeztethetik a társaság hírnevét és nem vezethetnek érdekkonfliktusokhoz. Szigorúan tilos személyes előnyöket, pl. szolgáltatásokat vagy meghívásokat kikövetelni vagy elfogadni, ami vonatkozik mind a munkavállalókra, mind a hozzájuk közelálló személyekre vagy intézményekre.

2.4 Információ- és adatvédelem

Az információk, az adatvagyon védelme a együttműködő felek együttes felelőssége. A munkatársak és üzletkötők a belső dokumentumokat, illetve a munkavégzés során tudomásukra jutott adatokat, információkat, működési mechanizmusokat kizárólag a RAYA-CONSULTING, s.r.o.-nál betöltött pozíciójukból adódó feladatok ellátása érdekében használják fel, azokat harmadik félnek nem adhatják tovább, kivéve, ha erre a közvetlen felettes, illetve üzletkörők esetében a Vállalat ügyvezetője írásban utasítást adott. A munkavégzés során megismert személyes adatokat, különleges adatokat a munkatársak és üzletkötők kizárólag a konkrét feladat ellátása érdekében, az elengedhetetlenül szükséges mértékben, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelhetik.

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. egyetlen munkatársa és üzletkötője sem adhat át harmadik személy(ek)nek olyan információkat, amelyek új ismereteket, üzleti-, üzemi titkokat képeznek. Minden munkatársnak és üzletkötőnek respektálnia kell mások jogi oltalmait. Szigorúan tilos illetéktelenül mások titkát megszerezni vagy felhasználni.

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. nem kívánja korlátozni a munkatársak és üzletkötők közösségi média használatát, de alapelvnek tekinti, hogy minden, ezeken a felületeken megjelentetett publikációnak és véleménynyilvánításnak etikusnak és félreérthetetlennek kell lennie. A közösségi média használat során is minden, a Vállalat bizalmas információira vonatkozó szabályt, irányelvet be kell tartani. Tilos bizalmas, szerzői jog által védett, vagy más módon jogilag védett információ publikálása. A közösségi oldalakra a társaságot negatív színben feltüntető információkat, adatokat, fotókat, videókat feltölteni tilos.

Minden, a nem a Vállalat által hivatalosan használt közösségi média felületen a munkatársaknak és üzletkötőknek jelezniük kell, hogy az általuk ott közölt információk a saját véleményüket és nem a cég/Vállalat véleményét tükrözik, továbbá tilos a Vállalat logójának írásbeli engedély nélküli publikálása.

Ha a munkatárs és üzletkötő a céget sértő utalásokat, negatív információkat talál az interneten, köteles azt haladéktalanul jelezni közvetlen vezetőjének, illetve a Vállalat vezetőségének.

2.5 Összeférhetetlenség

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. munkatársai beosztásuknak megfelelően kerülik a munkaköri összeférhetetlenséget, illetve annak látszatát.

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy munkatársai a mindennapi tevékenységük során ne kerüljenek érdek- vagy lojalitáskonfliktusba. Ilyen konfliktusok léphetnek fel például a RAYA-CONSULTING, s.r.o. tagvállalkozásai és munkatársai vagy azok közeli hozzátartozói között létrejövő üzleti kapcsolatok esetén. Az ilyen jellegű üzleteket azok megkötése előtt minden esetben elő kell terjeszteni a mindenkori felettesnek.

A munkatársak kötelesek írásban bejelenteni a munkáltatói jogokat gyakorló vezetőnek, ha ők vagy közeli hozzátartozójuk a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló, illetve a munkáltatóéhoz hasonló tevékenységet folytató gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja, többségi-, meghatározó tulajdonosa, vezető tisztségviselője, vagy a teljesítésbe bevont munkatársa, megbízottja, alvállalkozója, tanácsadója (egységesen: közreműködője), vagy a jövőben az kíván lenni.

2.6 A vállalati tulajdon védelme

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. munkatársai felelősséget viselnek a vállalat tulajdonában álló, illetve az általa biztosított eszközök megfelelő kezeléséért, azok állagának megóvásáért, valamint célszerű és takarékos használatáért. A munkavégzés során keletkezett hibák kijavításáért, a keletkezett károk elhárításáért, mérséklésért minden munkavállalónak saját felelősségi körében mindent meg kell tennie.

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. elvárja a munkatársaitól és üzletkötőitől, hogy megvédjék a Vállalat anyagi és szellemi vagyonértékeit. Ezekhez a vagyonértékekhez tartoznak többek között az ingatlanok, üzemi eszközök és raktárállományok, készpénzek, irodai berendezések és felszerelések, információs rendszerek és szoftverek, know-how-k, valamint minden, ami e keretek között nem került felsorolásra, de értékkel bír. Jogsértések, pl. csalás, lopás, sikkasztás és pénzmosás esetén büntetőjogi eljárás indul.

A dolgozók a vállalati eszközöket és létesítményeket, beleértve az Internetet is, magáncélra csak külön engedéllyel használhatják.

Az üzleti, üzemi információk kezelésénél kellő gondossággal kötelező eljárni.

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. belső ügyeit érintő információk – amelyeket a társaság nem hoz nyilvánosságra – tekintetében kötelező a titoktartás, mely tilalom a munkaviszony illetve a üzletkötői viszony megszűnését követően is fennáll.

A RAYA-CONSULTING, s.r.o.-ra vonatkozó üzleti anyagokat és adathordozókat harmadik személy hozzáférése elől védeni kötelező.

Szigorúan tilos bennfentes információk kiadása, továbbadása.

A munkatársak és üzletkötők a belső és külső beszámolók esetén kötelesek szóban és írásban az igazságnak megfelelően nyilatkozni. Tilos a tartalmak bárminemű manipulációja.

2.7 Közéleti szereplés, a társaság képviselete

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. támogatja a munkatársak és üzletkötők minden olyan közéleti szereplését, amely a Vállalat hírnevét, szakmai fejlődését elősegíti. Tilos a Vállalat nevében bármely fórumon – beleértve a munkahelyet is – politikai nézetet kifejteni, állásfoglalást tenni, illetve jogszabályban, belső szabályozásban és megállapodásokban foglaltakkal össze nem egyeztethető ígéretet tenni, valamint pontatlan információt adni.

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. nem vesz részt pártpolitikai aktivitásokban. A munkatársakat és üzletkötőket azonban nem korlátozza, hogy szabad idejükben méltányolható módon részt vegyenek politikai folyamatokban. Kifejezetten üdvözöljük munkatársaink és üzletkötőink állampolgári és társadalmi, valamint karitatív és szociális elkötelezettségét. Azok a munkatársak és üzletkötők, akik e keretek között elkötelezik magukat, azt magánszemélyként teszik és ilyen esetekben nem használhatják a Vállalat nevét, elérhetőségeit, kommunikációs csatornáit, és a társadalmi tevékenység nem állhat ellentétben a RAYA-CONSULTING, s.r.o. érdekeivel.

3. Vezetőktől elvárt fokozott etikai követelmények

Az etikai normák a RAYA-CONSULTING, s.r.o. valamennyi munkatársára és üzletkötőjére vonatkoznak, a vezető beosztásban lévőkkel szemben azonban különleges elvárások érvényesülnek.

A vezető beosztásban lévő munkatársaknak a szakmai irányító jogosítványok gyakorlása közben a munkatársakkal és üzletkötőkkel igazságosnak, következetesnek és méltányosnak kell lenniük, tartózkodni kell a beosztottak emberi méltóságát bármilyen módon sértő magatartástól.

3.1 Személyes példamutatás

A Vállalat vezető munkatársainak példaértékű és iránymutató magatartást kell tanúsítaniuk, és gondoskodniuk kell a jó közösségi szellem, valamint az együttműködésre nyitott, hatékony munkavégzést lehetővé tevő légkör kialakításáról. A munkatársak és üzletkötők számára az elvárt színvonalú szakmai munka elvégzéséhez megfelelő körülményeket kell biztosítani, elő kell segíteni a beosztottak és üzletkötők hatékony együttműködését, és az elért eredményeket rendszeresen értékelni kell. Valamennyi vezető köteles támogatni a korrupció ellenességet.

A személyes példamutatás kiemelkedően fontos, hiszen a vezetők felelőssége az egyes szervezeti egységek tevékenységének tervezése, a munkafolyamatok szervezése, a végrehajtás irányítása, és az ehhez kapcsolódó ellenőrzés.

3.2 Beosztottakkal való kapcsolat

A vezető munkavállalókkal szemben elvárás, hogy az általuk irányított szervezeti egységnél törekedjenek beosztottaik megismerésére, személyiségük feltárására, alkalmassági szintjük feltérképezésére, szakmai ismereteik folyamatos fejlesztésére, illetve a konfliktushelyzeteknek az érintettek személyes közreműködésével történő feloldására.

A vezető munkavállalóktól elvárt, hogy ne viselkedjenek úgy, hogy azt bárki erőszakosnak, megfélemlítőnek, gyűlölködőnek, rossz szándékúnak vagy sértőnek tekinthesse.

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. vezetői személyi döntéseiket, beosztottaik tevékenységének értékelését csak az érdemek, a teljesítmény, illetve a munkával összefüggő tényezők alapján hozhatják meg.

4. Az Etikai kódex megsértése

A munkatársak és üzletkötők lehetősége, joga és kötelezettsége jelezni, ha olyan cselekedet jut a tudomásukra, amely kapcsán felmerül az Etikai Kódex megsértésének gyanúja – elsősorban az érintett munkavállalónak illetve üzletkötőnek, hogy az általa tanúsított magatartás nem elfogadható a RAYA-CONSULTING, s.r.o.-nál.

Bármilyen etikai jellegű kérdéssel elsősorban a közvetlen feletteshez, illetve üzletkötők esetében az Ügyvezetőhöz kell fordulni, de választhat a munkavállaló más csatornát is – jelezheti a HR vezetőnek vagy az ügyvezetésnek. A bevont vezetők saját hatáskörükben dönthetnek úgy, hogy az üggyel kapcsolatban az Etikai Bizottságának állásfoglalását kérik.

A RAYA-CONSULTING, s.r.o. nem tűri a megtorlást. Minden munkavállalónak és üzletkötőnek jogában áll a vezetőséget tájékoztatni a munkahelyi illetve egyéb Vállalaton belüli problémákról vagy aggodalmakról, anélkül hogy ezáltal diszkrimináció vagy esetleges hátrányos megkülönböztetés áldozatává váljon.

Annak a munkatársnak illetve üzletkötőnek, aki konkrét támpontok alapján jóhiszeműen arra a meggyőződésre juthatott, hogy az Etikai kódexet megszegték vagy megszeghették, és ennek alapján él azzal a jogával, hogy e szabályszegést vagy gyanút közölje közvetlen vezetőjével, a HR vezetővel vagy az Ügyvezetéssel, ebből semmilyen hátránya nem származhat. A bejelentéseket – minden szinten – minden vezető köteles bizalmasan kezelni. Ugyanez vonatkozik azoknak a munkatársaknak, illetve üzletkötőknek a személyazonosságára is, akik a viselkedési kódex megszegésének felderítésében, vagy az erre vonatkozó gyanú felderítésében közreműködtek.

Hatályba lépés: 2017. január 1.

Fehér Zoltán, ügyvezető vezérigazgató